رنگ وبسایت

آنالیز LC-MS-MS:

تعیین جرم مولکولی

ترکیبات سنگین و پیچیده مانند متابولیت ها

کمک به تعیین ساختمان مولکولی ترکیبات مجهول

کاربردهای دارویی

شناسایی انواع سموم آفت کش ها و انواع افلاتوکسین ها در حد ppb

خدمات آنالیز LC-MS-MS:

ورود مشتریان

پس از ثبت نام علاوه بر سفارش خدمات میتوانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید