رنگ وبسایت

کاربردها

جداسازی پپتیدها و پروتئین ها ازنمونهای طبیعی

جداسازی شیرین کننده ها و افزودنی های مصنوعی در کلیه نوشیدنی ها

جداسازی کربو هیدرات ها و ویتامین ها و رنگ های مصنوعی در صنایع غذایی

جداسازی انانتیومرها و دیاستومرها و ترکیبات استریو شیمی

جداسازی مواد دارویی در سم شناسی

جداسازی هیدرو کربن های پلی آروماتیک

جداسازی کاتیون ها و آنیون های معدنی از جمله NH4+، ، CNˉ، NO3ˉ در امور جنایی

مزایای CE

ساده و ارزان ، جداسازی سریع ، حساسیت و قدرت تفکیک بالا ، غیر تخریبی ، قابلیت اتصال به سیستم های آنالیز جرمی

ورود مشتریان

پس از ثبت نام علاوه بر سفارش خدمات میتوانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید