رنگ وبسایت

طیف سنجی جذب اتمی

در طیف‌سنجی (یا طیف‌نمایی یا اسپکتروسکوپی) هدف، مطالعه ماده و خواص آن، با بررسی نور، صوت و ذرات گسیل شده، جذب شده یا پراکنده شده از نمونه مورد نظر است.

طیف سنجی جذب اتمی

در طیف‌سنجی (یا طیف‌نمایی یا اسپکتروسکوپی) هدف، مطالعه ماده و خواص آن، با بررسی نور، صوت و ذرات گسیل شده، جذب شده یا پراکنده شده از نمونه مورد نظر است.

  • آنالیز ناخالصی‌هادر آلیاژها و معرف‌ها
  • آنالیزها در نمونه آب
  • آنالیز نمونه‌های تهیه شده در تماس مستقیم با هوا.
  • آنالیز مستقیم جامدات، سنگ معدن‌ و فلزات

ورود مشتریان

پس از ثبت نام علاوه بر سفارش خدمات میتوانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید